Tokom osamdesetih godina se razvijala da bi krajem osamdesetih prešla u novu, namenski projektovanu zgradu gde se i danas nalazi. Tada je i nabavljena većina etalona (više od 200). Zahvaljujući tome laboratorija je svih ovih godina ovlašćena od Ministarstva odbrane za 20 fizičkih veličina. U isto vreme je bila ovlašćena od strane SZMDM za neke fizičke veličine.

444

Danas laboratorija poseduje više od 250 etalona , sa kojima se pokriva više od 30 akreditovanih metoda. Laboratorija je od 2011. god akreditovana po standardu SRPS ISO IEC 17025 pod brojem 02-051.

Laboratorija je organizovana u dve celine: laboratoriju za neelektrične veličine i laboratoriju za električne veličine u kojima se održavaju referentni  uslovi u okviru (20±1)° i (23±2)°. Uslovi se kontinuirano prate i memorišu 24 sata dnevno. Svaka od laboratorija je u prostoru od 200 m2.

Laboratorijski prostor je opremljen i posebnom podstanicom za napajanje i filtriranje električne energije tako da nema varijacija napona. Cela površina laboratorije je na plivajućem podu radi smanjenja uticaja vibracija. Istovremeno to je antistatik pod.

 

Laboratorija raspolaže stručnim kadrovima za svaku metodu etaloniranja.

U laboratoriji radi 8 zaposlenih i to:             

3 diplomirana inženjera

4 tehničara

1 administrativnog radnika. 

222

  MISIJA

  Misija Metrološke laboratorije je ostvarivanje veze između nauke i prakse u oblasti metrološke delatnosti kroz stalno
  ispunjavanje potreba naših korisnika.

  VIZIJA

  Metrološka laboratorija vidi sebe kao jednu od vodeću laboratorija u oblasti metrologije na području Srbije i Balkana.