Etalon  je realizacija definicije date veličine sa iskazanom vrednošću veličine pridruženom mernom nesigurnošću , koji se koristi kao referenca.

Realizacija definicije date veličine se može obezbediti pomoću mernog sistema, materijalizovane mere ili referentnog materijala, koji tada predstavljaju etalon (VIM, t. 5.1).

Etalon ustvari predstavlja praktičnu realizaciju jedinice određene veličine. Etalon treba ostvariti tako da se pomoću njega jedinica reprodukuje sa odgovarajućom nesigurnošću i lako, jednostavno i što tačnije prenosi na etalone nižeg reda sve do merila. 

 

Etaloniranje (calibration, etalonnage) je operacija kojom se, u određenim uslovima, uspostavlja odnos između vrednosti veličina sa mernom nesigurnošću koju obezbeđuje etalon i odgovarajuća pokazivanja merila sa pridruženom mernom nesigurnošću, i u drugom koraku, ova informacija se koristi za utvrđivanje odnosa za dobijanje rezultata merenja iz ovog pokazivanja.

Rezultat etaloniranja omogućuje ili pripisivanje vrednosti merene veličine pokazivanjima ili  određivanje korekcije  koje treba da se primene na pokazvanje.

 

 

 

Podela etalona

 Prema metrološkim karakteristikama i nameni, etaloni se mogu podelti na:

 •  Međunarodni etalon
 •  Nacionalni etalon
 •  Primarni etalon
 •  Sekundarni etalon
 •  Referentni etalon
 •  Radni etalon

U etalone spadaju i referentni materijali (RM) koji se koriste za etaloniranje, kao i overeni referentni materijali (ORM).

Međunarodni etalon je etalon priznat međunarodnim sporazumom da na međunarodnom nivou služi kao osnova za pripisivanje vrednosti određene veličine
drugim etalonima. Na primer, međunarodni etalon jedinice mase je teg od 1kg napravljen od legure platine i iridijuma i pomoću njega se jedinica mase kilogram
(međunarodni prototip kilograma) ostvaruje po definiciji koju je usvojila CGPM. 

 Nacionalni etalonje etalon priznat od strane nacionalnih vlasti da služi u državi kao osnova za dodeljivanje vrednosti veličine drugim etalonima iste veličine. 

 Primarni  etalon je etalon koji je ustanovljen pomoću primarne referentne merne procedure, ili kao predmet, određen dogovorom.

Primarna referentna merna procedura koristi se za dobijanje rezultata merenja bez upućivanja na drugi etalon iste veličine cialis forum. Primarni etaloni osnovnih i izvedenih jedinica SI ostvaruju se po definiciji koju usvaja CGPM (Generalna konferencija za tegove i mere). Pravila kao i način ostvarivanja ovih etalona preporučuje CIPM (Međunarodni komitet za mere i tegove), na predlog odgovarajućeg međunarodnog Konsultativnog komiteta, koji se bavi problematikom kojoj pripada predmetna jedinica. Tako je, na primer, veću samoj definiciji jedinice mase definisano i kako se ona ostvaruje. Definicija jedinice mase glasi: "Kilogram je masa međunarodnog etalona kilograma. Međunarodni etalon se čuva u Međunarodnom birou za tegove i mere u Sevru."Dakle primarni etalon jedinice mase je međunarodni prototip kilograma, napravljen još 1889. godine, koji se čuva u BIPM.

Masa sekundarnih etalona od 1 kg, od platine i iridijuma ili od nerđajućeg čelika (nacionalnih etalona), poredi se sa masom prototipa pomoću vaga čija tačnost dostiže najmanje 10-8.

Međunarodni prototip kilograma je predmet određen dogovorom da bude primarni etalon.

Primeri nekih primarnih etalona su:

 • primarni etalon količine supstancije koncentracije pripremljene rastvaranjem poznate količine supstancije hemijske komponente u poznatu zapreminu  rastvora,
 • primarni etalon pritiska koji se zasniva na odvojenim merenjima sile i površine,
 • ćelija sa trojnom tačkom vode termodinamičke temperature.

Sekundarni etalon je etalon ostvaren pomoću etaloniranja u odnosu na primarni etalon iste veličine.

Referentni etalon je etalon koji se koristi rutinski za etaloniranje ili overavanje merila ili mernih sistema.

 

Radni etalon je etalon jedinice određene veličine čija su metrološka svojstva utvrđena poređenjem sa sekundarnim etalonom, a služi za utvrđivanje metroloških svojstava merila ili referentnih materijala. 

 

Prema Zakonu o metrologiji, etalon Republike Srbije (nacionalni etalon) je:

Etalon koji je odlukom direktora Direkcije priznat kao osnova za dodeljivanje vrednosti veličine drugim etalonima određene veličine.To je etalon koji predstavlja realizaciju definicije date veličine (sa navedenom vrednošću veličine i pridruženom mernom nesigurnošću) tako da služi kao referenca, i da je slediv do:

 

 • međunarodnih etalona ili
 • nacionalnih etalona drugih država sa odgovarajućim metrološkim karakteristikama.